Onze opdrachtgevers
en hun vraagstukken
Onze opdrachtgevers hebben mooie ambities en wij zijn trots dat we samen deze ambities mogen waarmaken. Wat waren hun vraagstukken en welke aanpak kozen wij? In onderstaande klantcases geven we een korte beschrijving.
Stedin
Hoe ontwerp en richt je een proces in waarmee stikstofdepositie voor alle lopende projecten in kaart gebracht worden?
Nationale Politie
Hoe kunnen we onze beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk inzetten?
Gemeente Amsterdam
Hoe kunnen we als concern sturen op een doelmatige inzet van publieke middelen en fraude tegengaan?
Achmea Bank
Hoe kunnen we de kwaliteit van onze data verbeteren om zo scherper in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen?
Rijksvastgoedbedrijf
Hoe kunnen we na een grote fusie onze processen en onderliggend applicatielandschap harmoniseren?’
EUR | Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoe kunnen we als universiteit onze toekomstrobuustheid vergroten?
Credit Agricole Consumer Finance
Hoe kunnen we ons compensatieplan ten uitvoer brengen en meer klant-centraal gaan werken?
Gemeente Groningen
Hoe kunnen we onze taakstelling realiseren en daarbij het niveau van dienstverlening op orde houden?
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Hoe kunnen we onze capaciteit in mensen en ruimtes zo goed mogelijk inzetten voor de patiëntenzorg?
Gemeente Delft
Hoe kan het KCC invulling geven aan de taakstelling, zonder dat wettelijke taken en termijnen in gevaar komen?
ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport
Hoe richten we een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem in voor onze organisatie?
Openbaar Ministerie
Hoe kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de stijgende kosten voor IT in de hand houden?’