Programmering van landelijke taken

Rijkswaterstaat
Prioriteren van projecten voor landelijke taken

Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan het opstellen van een methode om projecten (en programma’s) te prioriteren en monitoren. Voor de realisatie van een aantal landelijke taken heeft Rijkswaterstaat centraal een budget van ongeveer € 250 miljoen beschikbaar.

Landelijke taken zijn taken die door een organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd en waar geheel Rijkswaterstaat voordeel van heeft (bijvoorbeeld het uitvoeren van inspecties van bruggen/viaducten en verzorgen van informatievoorziening). Bisnez heeft advies uitgebracht over de programmering van landelijke taken voor de dienst Water, Verkeer & Leefomgeving (WVL).

Financiële toetsing en risicoanalyse

De verdeling van het budget vindt plaats op basis van voorstellen voor projecten en programma’s die de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat indienen. Bisnez heeft een risicoanalyse uitgevoerd op deze landelijke projecten en op basis daarvan een aantal projectvoorstellen getoetst op de financiële haalbaarheid. Bij de financiële toetsing is per project onder andere rekening gehouden met:

  • Het meerjarenbudget van het project;
  • De beschikbaar gestelde capaciteit;
  • De prioriteit van het project;
  • Kostenallocatie van het project (Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen, Hoofdwatersystemen).

Hiernaast heeft Bisnez advies uitgebracht inzake het periodieke monitoren van de voortgang en de financiële realisatie.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat neemt al sinds 1798 de zorg voor weg en water op zich. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. De organisatie telt ongeveer 9200 medewerkers.

Verankering en kennisoverdracht

In het verlengde van deze opdracht heeft Bisnez een advies gegeven over eventuele (her)prioritering en/of bijsturing voor de verdeling van de budgetten. Door nauw samen te werken met de eigen medewerkers van Rijkswaterstaat was richting het einde van de opdracht een soepele overdracht geborgd. Door overdracht van kennis en het inwerken van een interne kandidaat is Rijkswaterstaat nu zelfstandig in staat, met behulp van het model, haar projecten te toetsen en prioriteren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over risicobeheersing van een projectportfolio? Vincent van Doorn spreekt je graag! Je kan hem bereiken via v.van.doorn@bisnez.com.