Kwaliteit als maatstaf

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Kanteling van de organisatie en een nieuw KMS

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gekozen voor een nieuwe strategische koers. Deze koers heeft tot gevolg dat de traditioneel, per modaliteit, georganiseerde organisatiestructuur wordt ingeruild voor een structuur waarin het taakveld centraal komt te staan (Vergunningverlening, Toezicht  & Opsporing etc.).

De nieuwe organisatiestructuur vraagt om een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dat hierbij aansluit. Waar in het verleden ieder domein over haar eigen KMS geschikte, is nu gekozen voor één integraal KMS op basis van 21 hoofdprocessen. Zeker voor de sturende en ondersteunende (bedrijfsvoerings-)processen levert dit de organisatie veel voordelen op, omdat deze nu geüniformeerd worden en slechts op één plek worden beheerd en onderhouden.  Om dit traject te begeleiden is een programmateam ingesteld waarin consultants van Bisnez zowel projectmanagement als inhoudelijke expertise op het gebied procesmanagement en kwaliteit hebben ingebracht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers werkt de ILT dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Denk aan veilig en betrouwbaar (openbaar) vervoer, een woning huren van een woningcorporatie of zonder risico water uit de kraan drinken.

Uniformeren biedt voordelen, maar zorgt ook voor uitdagingen

Het opzetten van een nieuw KMS, op basis van één hoofdstructuur, zorgt voor de nodige uitdagingen. Ten eerste betekende het voor de afdelingen afscheid nemen van hun eigen KMS (in totaal 4 verschillende) en zich conformeren aan het nieuwe centrale KMS. Dit levert de ILT-organisatie als geheel veel voordelen op en een beter beheersbaar KMS, maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat de nieuwe afdelingen een deel van hun vrijheid opgeven en zich conformeren aan een organisatiebrede standaard.

Daarnaast is iedere gekozen structuur in een KMS arbitrair. Onderlinge verschillen tussen de werkwijze van de teams (luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer , bodem etc.) moesten worden overbrugd. Hier is veel tijd en aandacht naar uit gegaan. Het programmateam heeft gekozen voor een werkwijze waarbij ze ondersteunend en faciliterend optrad.

Een kwaliteitsmanagementsysteem werkt alleen als in een organisatie een cultuur van continu verbeteren ontstaat.
Van betrokkenheid naar eigenaarschap

Er is veel tijd een aandacht besteed aan het stimuleren van het een cultuur van continu verbeteren. Deze gehanteerde werkwijze heeft geholpen om de betrokkenheid van de organisatie te vergroten en het eigenaarschap m.b.t het nieuwe KMS te verbeteren. Naast de inrichting van het nieuwe KMS is ook een nieuwe governance ingericht waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Deze nieuwe governance geeft de ILT een solide basis om de komende jaren haar kwaliteit en dienstverlening verder te optimaliseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over kwaliteitsmanagement? Wim Nieuwenhuis spreekt je graag! Je kan hem bereiken via w.nieuwenhuis@bisnez.com.