Inzicht in financiële flexibiliteit

Waterbedrijf Vitens
Financiële ruimte om te kunnen investeren

Als gevolg van toenemende weersextremen neemt voor Vitens de noodzaak toe van aanvullende investeringen in reservecapaciteit en winlocaties om leveringszekerheid te kunnen garanderen. Op deze manier kan leveringszekerheid worden geboden in tijden van piekbelasting door droogte.

Een stijgend investeringsniveau leidt logischerwijs tot hogere exploitatiekosten. Vitens is overtuigd dat zij moet blijven letten op de netto operationele kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Bisnez werd benaderd met de vraag: Welke mogelijkheden heeft Vitens om de financiële ruimte binnen de exploitatie te vergroten?

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Met ongeveer 1400 medewerkers voorzien zij 5,8 miljoen klanten van schoon drinkwater (totale productie van 366 mln. kubieke liter). De organisatie levert drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.  Vitens wil water duurzaam winnen, met respect voor het watersysteem en in balans met de omgeving.

Beïnvloedingsmogelijkheden en keuzes

De vraag voor Vitens is: waar leveren de financiële middelen de meeste toegevoegde waarde op voor de organisatie? Investeer je in communicatiemiddelen of in onderhoud? Wat is het effect van minder mensen aan de telefoon? Of van een eenvoudiger ontwerp voor een bovengrondse bouwwerk? Hoeveel risico loopt de organisatie als de onderhoudsfrequentie wordt gewijzigd? Als organisatie kun je dit soort keuzes pas maken als je inzicht hebt in de consequenties. Door op die manier naar haar middelen te kijken heeft Vitens meerdere mogelijkheden om de operationele kosten te beïnvloeden.

Middels analyse van de jaarplannen en financiële rapportages is onderzocht hoe de kosten zich afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Deze vormden het uitgangspunt voor gesprekken met het management waarin verkend is in hoeverre kosten beïnvloedbaar zijn.

Productiebedrijf Vechterweerd in Dalfsen
Grip op de toekomst

Vanzelfsprekend heeft het maken van keuzes m.b.t. de operationele kosten gevolgen in termen van kwaliteit van dienstverlening en/of risico’s. Maar door meer inzicht in de financiële flexibiliteit en beïnvloedingsmogelijkheden, krijgt Vitens meer mogelijkheden om te sturen en keuzes te maken. In het rapport een aantal concrete adviezen gepresenteerd om de exploitatiekosten op de langere termijn te beïnvloeden. Het adviesrapport heeft geleid tot aanscherping van de kaders voor de nieuwe jaarplannen.

Wil je meer weten over inzicht in de financiële flexibiliteit van je organisatie? Of ben je op zoek naar een andere vorm van organisatieadvies? Wim Nieuwenhuis spreekt je graag! Je kan hem bereiken via w.nieuwenhuis@bisnez.com.