Onderzoek: Ervaringen van casemanagers dementie 2024

Wat is de huidige stand van zaken?
Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant

In februari 2023 onderzochten wij hoe casemanagers dementie de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie ervaren. 44% van de casemanagers gaf in dit onderzoek aan dat zij niet de juiste hulp kunnen regelen voor mensen met dementie. Een zorgelijke situatie. Wij waren benieuwd naar de huidige stand van zaken. En hebben opnieuw ruim 200 casemanagers bereid gevonden om een vragenlijst in te vullen en dat leverde mooie resultaten op.

Op diverse vlakken zien wij een verbetering ten opzichte van de situatie in 2023. Zo geeft nu nog maar een kwart van de casemanagers aan dat zij niet de juiste hulp kunnen regelen voor mensen met dementie. Een verbetering van 16%. Één van de veel genoemde redenen waarom casemanagers aangaven niet de juiste zorg/ondersteuning te kunnen organiseren had te maken met een te hoge werkdruk. Veel casemanagers gaven aan dat hun caseload te hoog was. Ook hier zien we een vergelijkbare trend, waarbij in 2023 39% van de casemanagers zijn caseload te hoog vond, terwijl dit in 2024 nog voor 19% van de ondervraagde casemanagers geldt.

Casemanagers dementie geven in het onderzoek ook aan meer tijd te ervaren om mensen met dementie en hun naasten goed te ondersteunen ten opzichte van vorig jaar. 47% van de casemanagers geeft aan meestal voldoende tijd te hebben om mensen met dementie goed te ondersteunen. Terwijl in 2023 nog maar 36% van de casemanagers ervoer voldoende tijd te hebben hiervoor. Hoewel deze uitkomsten een positieve ontwikkeling laten zien, blijkt uit deze cijfers ook dat er nog veel werk aan de winkel is om de zorg voor mensen met dementie toekomstbestendig in te richten. Zeker gezien de verwachte stijging van het aantal mensen met dementie terwijl het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers niet zal toenemen.

Op dinsdag 4 juni deelde Evelien van Leeuwen de uitkomsten van het onderzoek op het congres van beroepsverenigingen V&VN en BPSW in samenwerking met Alzheimer Nederland. Tijdens dit congres gingen wij in gesprek met casemanagers dementie over mogelijke verklaringen voor de positieve ontwikkelingen. Hierin werd bijvoorbeeld aangegeven dat er op landelijk niveau meer aandacht is geweest voor de zorg voor mensen met dementie ten opzichte van eerdere jaren, en dat de doorontwikkeling van de casemanager als professional in vele regio’s ook een positieve bijdrage levert aan de zorg.

Evelien van Leeuwen Evelien van Leeuwen
Management Consultant