Het model

Bisnez Management heeft het Principal Model ontwikkeld dat opdrachtgevers houvast biedt bij het managen van strategische programma's en projecten. Hieronder wordt het kort toegelicht. Maar bedenk wel; een model is handig en geeft inzichten. Maar het is en blijft de mens die uitvoering geeft aan de opdracht.

Governance
Het fundament van het model is de governance. De essentie van governance is het neerzetten van  sturing en structuur op alle activiteiten die binnen de projectfasen worden uitgevoerd. Per fase kan de inrichting van de governance wisselen. Maar hij moet de voorspelbaarheid van het project waarborgen en de opdrachtgever de zekerheid geven dat hij rustig kan slapen.

Fasering van het project

Probleemdefinitie
Welk probleem moet worden opgelost en waarom verdient dit probleem een oplossing? In deze fase is het van belang dat de opdrachtgever vooraf moet verifiëren of het beoogde resultaat van het project voorziet in een concrete behoefte. Cruciaal is daarbij dat het probleem een eigenaar kent.

Oplossingsrichting
Welke mogelijke oplossingen zijn er voor het probleem en wat zijn de voor- en nadelen per oplossingsrichting? Bij veel projecten is het gevaar dat het project wordt gezien als dé oplossing voor alle problemen. Zo ontstaat een steeds groter wordende ambitie. In deze fase ligt de nadruk op de business case waarin duidelijk wordt gemaakt wat de baten en de lasten zijn van het beoogde resultaat, welke inspanning het kost en hoe de tussentijdse deliverables eruit zien.

Complexiteitsanalyse
Is de gekozen oplossing realiseerbaar gezien de omgeving waarin het project gaat plaatsvinden en de beschikbare tijd en middelen? Het is nodig inzicht te hebben in de karakteristieken/complexiteit van de organisatie waarbinnen het project wordt uitgevoerd. De projectdoelen, de aansturing en de inrichting moeten aansluiten bij de cultuur, strategie en doelen van de organisatie. De complexiteit en cultuur van de organisatie is tevens bepalend voor de keuzes m.b.t. de inrichting van het project.

Realisatie
In deze fase is de kern: zorgen voor de beste mensen in de uitvoering en de juiste middelen. De opdrachtgever moet zich zelf de vraag durven stellen of het zin heeft van start te gaan als hieraan niet is voldaan. Daarnaast is het van belang dat de opdrachtgever zich bewust is van zijn rol als poortwachter; hij moet de keuze maken of invloeden van buitenaf 'doorgelaten' moeten worden of niet.

Evaluatie
Welke lessen zijn er te trekken vanuit het gevoerde project naar de toekomst? Zowel tussentijdse evaluaties als eindevaluaties zijn onontbeerlijk voor het professioneel managen van projecten. In de praktijk blijkt dit een lastige omdat evaluatiemomenten aan de aandacht ontsnappen als er de uitvoering gestart is.